Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Kalendarium

 
Kalendarium rozpoczyna historyczna data - 7 sierpnia 1906 roku, gdy uzyskano zgodę carskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu na utworzenie przez Augusta Zielińskiego Prywatnych Kursów Handlowych Męskich w Warszawie, co pozwoliło 19 września tego roku na powołanie Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych, organizacji patronackiej Prywatnych Kursów Handlowych Męskich. Te wydarzenia rozpoczęły ponad stuletnią historię dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prezentujemy najważniejsze wydarzenia z tych dziejów.
 

1906

 • 7 VIII – zgoda carskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu na utworzenie przez Augusta Zielińskiego Prywatnych Kursów Handlowych Męskich w Warszawie
 • 19 IX – powołanie Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych, organizacji patronackiej Prywatnych Kursów Handlowych Męskich
 • 13 X – uroczysta inauguracja Prywatnych Kursów Handlowych Męskich w wynajętym lokalu przy ul. Smolnej 9
 • zorganizowanie biblioteki

1907

 • 29 VII – zatwierdzenie Statutu Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych


1908

 • 22 IX – śmierć Augusta Zielińskiego, twórcy i dyrektora Prywatnych Kursów Handlowych Męskich w Warszawie


1909

 • zmiana nazwy Prywatnych Kursów Handlowych Męskich na Wyższe Kursy Handlowe Męskie im. Augusta Zielińskiego


1911

 • III – nowa lokalizacja Kursów we własnym budynku przy ul. Koszykowej 9


1912

 • 2 III – powołanie na dyrektora Kursów Bolesława Miklaszewskiego
 • utworzenie Koła b. Wychowańców Wyższych Kursów Handlowych im. Augusta Zielińskiego


1915

 • 21 i 28 X – uchwały Wydziału Oświecenia Komitetu Obywatelskiego o uznanie Wyższych Kursów Handlowych im. A. Zielińskiego za szkołę wyższą i przemianowanie na Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie, akceptacja uchwał przez niemieckie władze okupacyjne


1916

 • utworzenie Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie


1917

 • 1 X – pierwsza uroczysta immatrykulacja studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie
 • 6 XI – zgoda Rady Naukowej Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie na studiowanie kobietom
 • utworzenie wydawnictwa Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie (obecnie Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej)


1918

 • wystąpienie Bolesława Miklaszewskiego, dyrektora Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, do architekta Jana Witkiewicza-Koszczyca o przygotowanie przedprojektu gmachu Uczelni


1919

 • 30 VII  – zatwierdzenie przez władze Rzeczypospolitej Polskiej Statutu Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie


1921

 • 30-31 X – I Zjazd Absolwentów Wyższych Kursów Handlowych – Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie


1922

 • opracowanie przez specjalną komisję Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie programu budowy gmachów Uczelni, zatwierdzonego przez Ministerstwo Wyzwań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 • sporządzenie przez architekta Jana Witkiewicz-Koszczyca pierwszych projektów kompleksu gmachów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie


1923

 • 3 XII – przyznanie placu pod budowę gmachów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie przez Okręgową Dyrekcją Robót Publicznych

 

1924

 • 13 II – ustawa przyznająca Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie prawa państwowych szkół akademickich i prawa nadawania stopni naukowych i nadająca jej prawa instytucji publicznej
 • 19 V – zatwierdzenie Statutu Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego


1925

 • 2 IV – pierwsze posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie
 • 2 IV – wybór  pierwszego rektora Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie Bolesława Miklaszewskiego
 • 14 VI – poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Pawilonu Doświadczalnego (budynek A) przy ulicy Rakowieckiej


1926

 • 24 XI – Komitet Budowlany WSH przyjął Pawilon Doświadczalny, dzieło Jana Witkiewicza-Koszczyca

 

1927

 • 6 XI –  poświęcenie Pawilonu Doświadczalnego; wmurowanie pamiątkowej tablicy: Młodzieży ku potędze Rzeczypospolitej 25 X 1906 – 25 X 1926; wizyta Prezydenta RP Ignacego Mościckiego


1928

 • VI – powołanie Stowarzyszenia Wychowańców WSH
 • wybór rektora Jana Dmochowskiego
 • wybór rektora Bolesława Markowskiego


1929

 • wybór rektora Antoniego Sujkowskiego
 • 18-20 V – II Zjazd Absolwentów Uczelni


1930

 • IX – druga wizyta Prezydenta RP Ignacego Mościckiego
 • 8 IX – oddanie do użytku Budynku Biblioteki, dzieła Jana Witkiewicza-Koszczyca, faktyczne przejęcie gmachu przez Komitet Budowy WSH nastąpiło 28 I 1931 roku


1931

 • wybór rektora Aleksandra Jackowskiego


1933

 • 15 III  – ustawa o szkołach akademickich, potwierdzająca uprawnienia akademickie Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie i zmieniająca jej nazwę na Szkołę Główną Handlową w Warszawie
 • 6 VI – wybór pierwszego rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Bolesława Miklaszewskiego


1935

 • 14 V – uroczyste posiedzenie Senatu poświęcone pamięci Józefa Piłsudskiego
 • 19 XI – kulminacja studenckich wystąpień antyżydowskich, zawieszenie na kilka dni wykładów
 • 1935 – oddanie do użytku Domu Profesorskiego


1937

 • wybór rektora Juliana Makowskiego


1938

 • 26-27 V – III Zjazd Absolwentów Uczelni


1939

 • 12 X – zezwolenie niemieckich władz okupacyjnych na uruchomienie nowego roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie


1940

 • 22 VI – ostatnie posiedzenie Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przed jej likwidacją przez władze hitlerowskie
 • 14 IX – zamknięcie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przez władze niemieckie
 • 1 IX – uruchomienie przez prof. Edwarda Lipińskiego, prof. Aleksego Wakara i prof. Antoniego Sujkowskiego Kursów Gospodarczych (tajnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)


1941

 • 1 IX – śmierć prof. Bolesława Miklaszewskiego
 • 1 IX – uruchomienie przez Edwarda Lipińskiego Miejskiej Szkoły Handlowej (tajnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)


1944

 • 15 XI – uruchomienie Kursów Akademickich w Częstochowie


1945

 • 28 III – pierwsze po wojnie posiedzenie Senatu w Częstochowie, wybór rektora Jerzego Lotha
 • 24 IV – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w Warszawie w ocalałym budynku bibliotecznym
 • 1 VIII – likwidacja Kursów Akademickich w Częstochowie
 • 1 X – inauguracja roku akademickiego 1945/1946
 • powołanie Oddziału Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Łodzi


1946

 • 8 I – wybór rektora Aleksego Wakara


1947

 • 28 I – dekret o utworzeniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie etatów pracowników państwowych
 • II – oddanie do użytku części sal wykładowych w odbudowywanym budynku A
 • 6 V – wybór przez Senat rektora Andrzeja Grodka


1949

 • 23 VII – powstanie Koła Wychowanków Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Wielkiej Brytanii (działało do 1992 roku)
 • 16 VIII – dekret o upaństwowieniu i przekształceniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie
 • mianowanie Czesława Nowińskiego rektorem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie
 • przekształcenie Oddziału Szkoły Głównej Handlowej w Łodzi na Wydział Zamiejscowy Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie


1950

 • 5 I – rozporządzenie Ministra Oświaty w sprawie utworzenia struktury wydziałowej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie
 • przekształcenie Wydziału Zamiejscowego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Łodzi w Wyższą Szkołę Ekonomiczną
 • powołanie Zrzeszenia Studentów Polskich
 • powołanie Studium Wojskowego przy Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie


1952

 • powołanie Studium Wychowania Fizycznego
 • oddanie do użytku kilku sal wznoszonego budynku G, inwestycję oficjalnie zakończono w 1954 roku, przez kolejne miesiące trwały roboty wykończeniowe.


1953

 • powołanie Studium Nauki Języków Obcych


1954

 • 1 X – przeniesienie Wydziału Handlu Zagranicznego ze zlikwidowanej Szkoły Głównej Służby Zagranicznej


1955

 • IV – pierwsze numery „Gazety Młodego Ekonomisty”
 • mianowanie rektora Andrzeja Grodka


1956

 • 29 IV – wybór przez Senat rektora Andrzeja Grodka
 • 2-3 XI – IV Zjazd Absolwentów Uczelni


1957

 • I – wystąpienie grupy naukowców w sprawie reaktywowania Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie


1959

 • wybór przez Senat rektora Kazimierza Romaniuka


1962

 • powołanie Międzyuczelnianego Zakładu Problemowego Gospodarki Krajów Słabo Rozwiniętych
 • uruchomienie Wyższego Kurs Planowania Gospodarczego dla Działaczy Gospodarczych i Planistów z krajów Gospodarczo Mniej Rozwiniętych (w wersjach angielskiej i francuskiej)

1963

 • uruchomienie punktu konsultacyjnego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w Płocku, następne powstały w Olsztynie i Białymstoku (1965) oraz Radomiu (1967)


1965

 • 1 IV – inauguracja Ośrodka Metodycznego Wyższych Studiów Ekonomicznych dla Pracujących (Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych, Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych)
 • 6 V – wybór przez Senat rektora Wiesława Sadowskiego


1966

 • 3 X – pierwsze wystąpienie członków  Senatu w togach i z insygniami
 • 18-19 XI – V Zjazd Absolwentów Uczelni
 • utworzenie Chóru SGPiS


1967

 • 29 VI – uchwała Senatu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie o powołaniu Wydziału Ekonomiczno-Społecznego


1968

 • 11-12 III – wiece studentów protestujących przeciwko użyciu siły wobec uczestników tzw. wydarzeń marcowych
 • 16-17 V – decyzje Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów wobec uczestników protestów marcowych
 • dyplomu doktora honoris causa SGH otrzymał Profesor Leonid Witalewicz Kantorowicz​
 • 8 X – prof. Michał Kalecki rezygnuje z pracy w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie

 

1969

 • 15 XI – uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci profesorów, pracowników i wychowanków Szkoły Głównej Handlowej, ofiar II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej.


1971

 • 20 XI – odsłonięcie popiersia rektora Bolesława Miklaszewskiego


1972

 • 3 I – uruchomienie Studium Doktoranckiego dla Obcokrajowców
 • 24 III – podpisanie porozumienia o współpracy Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie z Fabryką Samochodów Osobowych na Żeraniu
 • 22 V – mianowanie rektora Wiesława Sadowskiego
 • 1 X – powołanie Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Instytutu Gospodarki Krajów Rozwijających się, Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Instytutu Ekonomiki Produkcji, Instytutu Planowania i Zarządzania, Instytutu Podstawowych Problemów Handlu, Instytutu Handlu Międzynarodowego


1973

 • 28 IV – umowa z kuratorium m. st. Warszawy w sprawie przekazania praw do użytkowania budynku przy ul. Wiśniowej 41 (budynek W)
 • 12 V – podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Paryż I Pantheon-Sorbonne
 • 6 X – uruchomienie maszyny elektronicznej (komputera) Odra 1304
 • 13 X – prof. Edward Lipiński pierwszym doktorem honoris causa Uczelni
 • powołanie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich


1974

 • 22 I – uroczyste posiedzenie Senatu poświęcone 50. rocznicy pracy zawodowej i 85. rocznicy urodzin prof. Edwarda Lipińskiego
 • 26-28 IV – IV Ogólnopolski Kongres Studenckiego Ruchu Naukowego


1975

 • 15-20 IV – II Międzynarodowe Studenckie Seminarium poświęcone Integracji Krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej


1976

 • 20-21 XI – VI Zjazd Absolwentów Uczelni

 
1977

 • rozpoczęcie budowy stołówki i budynku F


1978

 • 18 III – oddanie do użytku stołówki pracowniczej (budynek S)
 • 11-15 IV – VI International Student Seminar of East-West Trade
 • 30 VI – powołanie rektora Stanisława Nowackiego


1980

 • IX – utworzenie komórki uczelnianej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
 • utworzenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów


1981

 • 27 III – czterogodzinny strajk ostrzegawczy zorganizowany przez Komisję Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • 8 VI – wybór rektora Stanisława Nowackiego na drugą kadencję
 • 2-3 X – VII Zjazd Absolwentów Uczelni
 • 28 X – strajk ostrzegawczy
 • 16 XI – 8 XII strajk proklamowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów i Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
 • 14 XII – zawieszenie zajęć dydaktycznych w związku z wprowadzeniem stanu wojennego


1982

 • 28 I – wznowienie zajęć dydaktycznych  zawieszonych w związku z wprowadzeniem stanu wojennego


1983

 • 19 I – wybór przez Senat rektora Zygmunta Bosiakowskiego


1984

 • 25 I – powołanie Centrum Kształcenia Obcokrajowców
 • 1 X – uruchomienie Wydziału Spółdzielczo-Ekonomicznego w Rzeszowie


1985

 • oddanie do użytku budynku F


1986

 • 14-15 XI – VIII Zjazd Absolwentów Uczelni


1987

 • 22 IV – wybór przez Senat rektora Zygmunta Bosiakowskiego na drugą kadencję


1989

 • 24 V – strajk okupacyjny


1990

 • 9 III – zawiązanie Społecznego Komitetu Wyborczego, popierającego reformy Uczelni i kandydaturę na rektora Aleksandra Müllera
 • 5 XI – wybór rektora Aleksandra Müllera


1991

 • 20 II – przedstawienie przez władze rektorskie założeń reformy Uczelni
 • 20 III – decyzja Senatu o likwidacji wydziałów i powołaniu struktury kolegialnej oraz o zmianach programowych
 • 5 IV – ustawa o zmianie nazwy Szkoły Głównej Planowania i Statystyki na Szkołę Główną Handlową w Warszawie
 • 22 V – decyzja Senatu o likwidacji zamiejscowego Wydziału Spółdzielczo-Ekonomicznego w Rzeszowie
 • 27 XI – powołanie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGH/SGPiS (Korporacja HZ)


1992

 • 22 IV – prezentacja rektorskiego projektu struktury kolegialnej SGH


1993

 • 14 II – przestały działać wydziały
 • 15 II – podjęły działalność kolegia
 • 1 V – wydanie pierwszego numeru „Gazety SGH”
 • 9 VI – wybór rektor Janiny Jóźwiak
 • uruchomienie  programu Master of Business Administration
 • powołanie Studium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego


1994

 • 7 X – wizyta Prezydenta RP Lecha Wałęsy
 • 13 IV – uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Janowi Drewnowskiemu i Profesorowi Leonidowi Hurwiczowi 


1995

 • 1 III  – uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Garemu S. Beckerowi
 • 26 IV – uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi Szczepanikowi  
 • VII – nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Wychowanków SGH
 • 1 XII – wydanie pierwszego numeru czasopisma „Magiel”
 • 13 XII – uruchomienie Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich
 • uruchomienie Warsaw Executive  MBA
 • ustanowienie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie członkiem-kandydatem Community of European Management Schools and International Companies (CEMS)


1996

 • 22 V – wybór rektor Janiny Jóźwiak na drugą kadencję
 • uruchomienie Canadian Executive MBA
 • uroczyste obchody 90-lecia Uczelni
 • odsłonięcie  w budynku A tablicy: Młodzieży ku potędze Rzeczypospolitej 1906-1996


1997

 • uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Hansowi-Joachimowi Paffenholzowi 


1999

 • 26 I – uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH  premierowi Kanady, Jeanowi Chrétienowi
 • 14 IV – uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Zdzisławowi Fedorowiczowi
 • 26 V – wybór rektora Marka Rockiego
 • 30 IX – wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego


2000

 • powołanie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH


2001

 • 13 VI  uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Wolfgangowi Michalskiemu 
 • 2001 – uruchomienie Wirtualnego Dziekanatu


2002

 • 20 II – wybór rektora Marka Rockiego na drugą kadencję
 • 10 IV – uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Ronaldowi W. Jonesowi
 • 24 IX – przekazanie przez Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego, na ręce rektora Marka Rockiego, nowego sztandaru Uczelni
 • 13 X – poświęcenie sztandaru przez kardynała Józefa Glempa w kościele akademickim Św. Anny
 • inauguracja e-learningu


2003

 • 7 V –  uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Dirk J. van de Kaa
 • 8 X – powołanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


2004


 • uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Józefowi Sołdaczukowi


2005

 • 13 IV – oficjalna inauguracja obchodów 100-lecia Uczelni podczas dorocznego Święta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • 26 IV – otwarcie na krużgankach budynku Głównego pierwszej części ekspozycji ilustrującej dzieje Szkoły
 • 18 V – wybór rektora Adama Budnikowskiego
 • 28 IX – inauguracja setnego roku akademickiego
 • 30 XI –  3 XII – doroczny Zjazd CEMS w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • inauguracja działalności Zespołu Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


2006

 • 18 I – podział studiów na licencjackie i magisterskie
 • 26 IV – doroczne Święto Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, które miało szczególny charakter ze względu na obchody 100-lecia Szkoły
 • 7 X – uroczyste otwarcie budynku C, który upamiętnił stulecie Uczelni
 • 9 X – uroczysta gala w Teatrze Roma z okazji XV-lecia Korporacji Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego
 • 11 X – Narodowy Bank Polski wyemitował okolicznościowe monety o nominałach 2, 10 i 200 zł poświęcone 100-leciu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • 13 X – uroczysta inauguracja 101. roku akademickiego z wykładem inauguracyjnym przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso; Poczta Polska wyemitowała okolicznościową kartę pierwszego dnia obiegu
 • 14 X – Msza Święta w intencji pracowników i studentów Szkoły w kościele akademickim św. Anny
 • 21 X – X Jubileuszowy Zjazd Absolwentów SGPiS-SGH w murach Uczelni oraz klubie Arco, poprzedzony Mszą Świętą w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w intencji zmarłych absolwentów; Mennica Polska wybiła okolicznościowy medal
 • X – inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku


2007

 • 18 IV – Święto Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kończące oficjalne obchody stulecia Szkoły
 • 18 IV – podczas Święta Szkoły - uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi
 • 8 XI – uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH José Manuelowi Durão Barroso, przewodniczącemu Komisji Europejskiej  


2008

 • 5 III – wybór rektora Adama Budnikowskiego na drugą kadencję
 • VII – wpisanie kampusu SGH do rejestru zabytków nieruchomych woj. mazowieckiego
 • IX – inauguracja Akademii Młodego Ekonomisty i Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego
 • 11-13 IX – X Jubileuszowa Konferencja European Trade Study Group
 • 13 X – wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 • 26 XI – przyjęcie przez Senat misji i strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  na lata 2008-2012
 • inauguracja działalności Teatru Scena Główna Handlowa


2009

 • 20 XI - uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesor Annie Kajmulo Tibaijuka z Uniwersytetu w Dar es Salaam, dyrektorowi wykonawczemu UN-Habitat

 

2010

 • 14-18 IV – wystawa upamiętniająca kontakty ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie tragicznie zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 • 13 V - uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu
 • 2 VII – decyzja o wycofaniu z eksploatacji budynku F, ze względu na zły stan techniczny
 • 16 XI – powołanie Rady do spraw Zabytkowego Kampusu SGH
 • 22 XII – powołanie Rady Konsultacyjnej Partnerów Korporacyjnych SGH


2011

 • VI – powołanie Klubu Absolwentów SGH


2012

 • 29 III – uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Sándorowi Kerekesowi
 • 9 V – wybór rektora Tomasza Szapiro
 • 30 V – odsłonięcie tablicy upamiętniającej profesora Adama Andrzejewskiego (1914–1998) i nadanie sali dydaktycznej nr 107 w budynku A nazwy „Sala im. Adama Andrzejewskiego”​
 • 27 X – zakończenie programu Warsaw Executive  MBA
 • 20 X – obchody 100-lecia Stowarzyszenia Absolwentów SGH

 

 2013

 • 26 VI – uchwała Senatu w sprawie kierunku zmian struktury organizacyjnej Uczelni

 
2014

 • 5 VI  uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Stanisławowi Szuszkiewiczowi
 • 8 X  premier Ewa Kopacz wzięła udział w uroczystej inauguracji IX roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH


2015

 •  ​15 IV – uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta SGH
 • 12 X  – uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Profesorowi Edwardowi I. Altmanowi

 
2016

 • 13 IV –  Święto ​SGH - uroczyste obchody 110-lecia SGH
 • 9 V –  wybór rektora Marka Rockiego
 • 14 V  po raz pierwszy SGH uczestniczy w Nocy Muzeów
 • 4 VI  udział Biblioteki SGH w ogólnopolskiej Nocy Bibliotek
 • 19 VII  śmierć prof. Janiny Jóźwiak - rektor SGH w latach 1993-1999
 • V-IX  rozbiórka budynku F
 • 24 IX – XI Zjazd Absolwentów SGPiS-SGH​
 • 22 X  I Światowy Zjazd Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego z okazji 25-lecia Korporacji HZ
 
2017

 • ​​15 II –  nadanie imienia prof. Jerzego Z. Holzera Auli I w gmachu głównym
 • 26 IV uroczyste posiedzenie Senatu SGH z okazji Święta SGH
 • 17 V   uchwała Senatu dotycząca zmian w rekrutacji na studia w SGH - w rekrutacji na studia licencjackie rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 pojawi się nowy element sprawdzający przygotowanie kandydatów do studiów w SGH: test z wiedzy o przedsiębiorczości​ 
 • 5 VII – uroczyste posiedzenie Senatu - wręczenie odnowionego dyplomu doktorskiego prof. Adamowi Kurzynowskiemu
 • 16 X  Dzień Nevady z udziałem gubernatora stanu Nevada, ambasadora USA w Polsce i wiceministra spraw zagranicznych RP, podczas którego nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy SGH i Uniwersytetem Nevady w Reno
 • 24 XI  inauguracja I edycji studiów MBA dla menadżerów zdrowia prowadzonych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Warszawski Uniwersytet Medyczny. ​
 • 29 XI   uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH Panu Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi - prezesowi Związku Banków Polskich

2018


 • 8 III – Pierwsze Forum Kobiet SGH
 • 11. IV – uroczyste posiedzenie Senatu SGH z okazji święta SGH
 • ​23 V – uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Profesorowi Fransowi Willekensowi
 • 23 V – uroczyste posiedzenie Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego z okazji 50-lecia Wydziału/Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 • 24 IX – XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans 2018 „Mobilność i europejska przestrzeń transportowa” z okazji jubileuszu 50-lecia Katedry Transportu SGH oraz jubileuszu Kierownika Katedry Transportu prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego​​
 • 28 IX –  konferencja naukowa Instytutu  Finansów z okazji uhonorowania dorobku naukowo-dydaktycznego prof. dr hab. Janiny Ickiewicz i prof. dr hab. Ireny Olchowicz pt. „Podatki i rachunkowość. Teoria i praktyka"  
 • 7 XI  Stulecie Niepodległości – otwarcie wystaw:​ Zwierciadło czasu  - rocznice niepodległości w świetle swoich epok i Stanisław Wojciechowski. Prezydent z SGH  

2019

 • 16 I –  uroczystość wręczenie dyplomu doktora honoris causa Profesorowi Paulowi H. Dembińskiemu
 • 22 II nadaniem auli I w budynku C imienia prof. Janiny Jóźwiak, rektor SGH w latach 1993-1999, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii w latach 1999-2016
 • 12 IV - Ogólnopolska konferencja "Polityka publiczna a kapitał ludzki" organizowana w ramach obchodów jubileuszowych 100-lecia Instytutu Gospodarstwa Społecznego i 50-lecia Wydziału/Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Temat konferencji "Rola prewencji i rehabilitacji w budowaniu kapitału ludzkiego​​"
 •  8 V   uroczyste posiedzenie Senatu SGH z okazji Święta SGH
 • 9-10 V – Międzynarodowa Konferencja jubileuszowa Kolegium Gospodarki Światowej nt. World Economy 2019. Konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia Kolegium/Wydziału Handlu Zagranicznego oraz jubileuszu wybitnych profesorów Kolegium: Adama Budnikowskiego, Elżbiety Duliniec, Tomasza Gołębiowskiego , Jolanty Mazur, Ryszarda Rapackiego, Dariusza Rosatiego oraz Andrzeja Sznajdra
 • 29 V – Senat przyjął nowy statut uczelni, który wejdzie w życie 1 października 2019. Zgodnie z nową ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” przygotowanie projektu statutu jest kompetencją rektora, natomiast uchwala go senat​
 • 1 VI – rozpoczęła działalność Rada Doskonałości Naukowej
 • 15 VII  odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni SGH, nowego organu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie powołanego na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 3-5 IX – SGH na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju​
 • 12-14 IX – 31 Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy
 • 23 IX – uroczystość nadania sali 107 w gmachu głównym imienia​ Prof. Zofii Zielińskiej (1930–2005), prodziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego w latach 1984–1990, dziekan w latach 1990-1993. W latach 1987-1990 prof. Zofia Zielińska kierowała Katedrą Ekonomiki Konsumpcji
 • 30 IX  pierwsza inauguracja Szkoły Doktorskiej SGH​
 • 27 XI – uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Profesorowi Jerzemu Hausnerowi​

 
2020
 • 12 III – zawieszenie zajęć dydaktycznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus) i od 26 marca 2020 rozpoczęcie zajęć w formie kształcenia na odległość 
 • 31 III  pierwsze posiedzenie Senatu online
 • ​15 IV  wybór prof. Piotra Wachowieka na rektora SGH na lata 2020-2024
 • 24 VI  przekazanie insygniów rektorskich przez ustępującego rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesora Marka Rockiego swojemu następcy, profesorowi Piotrowi Wachowiakowi, który będzie piastował to stanowisko w kadencji 2020-2024

 • 8-10 IX  SGH na Forum Ekonomicznym 2020 w Karpaczu - SGH Głównym Partnerem Merytorycznym

 
2021

 • 19-21 V  XXXVIII Konferencja Polityków Społecznych oraz Jubileusz Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH. Instytut Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obchodził w 2020 r. 100-lecie swojego powstania 
 • 23 VI – uroczyste posiedzenie Senatu SGH z okazji święta SGH​
 • 7-9 IX – SGH Głównym Partnerem Ekonomicznym na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 
 • 14 IX – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i firma ERBUD GROUP podpisały umowę na budowę nowego gmachu dydaktycznego SGH przy ul. Batorego 8 w Warszawie


 2022

 • 3 II – ​Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski – zawarły umowę dotyczącą powstania Międzyuczelnianej Akademii Klimatu (MAK)
 • 3 V  zmarł prof. Stanisław Szuszkiewicz, doktor honoris causa SGH
 • 12 V  – konferencja Pełnoletni w Unii Europejskiej. Próba bilansu 18 lat członkostwa Polski w UE - spojrzenie z różnych persektyw
 •  26 V   w setną rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu w odrodzonej Rzeczypospolitej  i 115. rocznicę powstania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja upamiętniające te dwie ważne dla historii Polski daty - „Senat, Gospodarka i przedsiębiorczość”​
 • 8 VI – uroczyste posiedzenie Senatu SGH z okazji święta SGH
 • 23 VI  uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Michelowi Librowiczowi, profesorowi Uniwersytetu Quebec w Montrealu, twórcy Kanadyjskiego Programu MBA (CEMBA).                                                    
     
                                                                                       Opracował Janusz Kaliński
od 2016 roku - Barbara Trzcińska

 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015